Regulamin sklepu internetowego „Twoja siła i moc”

§1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca – DietStart Anna Robak, Szczukowice 194A, 26 – 065 Piekoszów, NIP 9591747415, REGON 365555264.
 3. Konsument –  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w rozumieniu art. 22¹ oraz art. 385¹ art. 385³ Kodeksu Cywilnego).
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem twojasilaimoc.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego.
 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
 9. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego twojasilaimoc.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.
 10. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego twojasilaimoc.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
 11. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 12. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń. Zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 2. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Informacja o cenie podawana na stronie twojasilaimoc.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w szczególności za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: kontakt@twojasilaimoc.pl, telefonicznie pod numerem 571-088-366 oraz przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebook, profil na Instagramie oraz czat na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach od poniedziałku do piątku od 9 do 17 .

§3.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta na stronie internetowej twojasilaimoc.pl albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, Klient proszony jest o wypełnienie formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Zakupy mogą być dokonane także bez zakładania Konta.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie lub usuwanie z Koszyka.
 4. Zamówienie może być składane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 5. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami podanymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 8. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– zamówionego Towaru,

– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

– wybranego sposobu dostawy,

– kosztów dostawy,

– wybranej metody płatności,

– wybranego adresu dostawy.

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca może pozbawić́ Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również̇ może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zastosowanie się do żądania Sprzedawcy, w szczególności kiedy Kupujący dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a także gdy:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego,

– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§4. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym momencie.
 3. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT.
 5. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:

– przedpłata za pośrednictwem platformy Przelewy24: płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności;

– u kuriera za pobraniem – 15 zł.

 1. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem Przelewy24, Produkt wysyłany jest do Klienta w ciągu 48 godzin od zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Termin wysyłki Towaru może wydłużyć się do 7 dni w wypadku gdy towar nie znajduje się w magazynie sklepu. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany mailowo. Jeżeli Towar nie zostanie wysłany w tym czasie, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca wysyła Towar od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
 6. W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem Przelewy24, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 8. W przypadku obniżenia ceny towaru, informacja o najniższej cenie towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni zamieszczona zostanie na stronie obok/poniżej aktualnej ceny towaru.

§5. Sposób i warunki dostawy towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów:

– odbiór osobisty w siedzibie sklepu stacjonarnego ul. Bodzentyńska 14, 25 – 308 Kielce;

– dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską Poczta Polska

– odbiór zamówionych Produktów z punktów odbioru.

 1. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki zamówionych towarów ponosi Klient.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
 5. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 6. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

§6. Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ oraz art. 385¹ – 385 ³ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres:

– drogą pocztową –DietStart Anna Robak Szczukowice 194A, 26-065 Piekoszów

– drogą elektroniczną – kontakt@twojasilaimoc.pl z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz sformułowaniem „odstąpienie od umowy”.

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od momentu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.\
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które nie posiadają fabrycznych opakowań i zabezpieczeń oraz noszą ślady użytkowania.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres DietStart Anna Robak Szczukowice 194A, 26-065 Piekoszów
 6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Wszystkie płatności otrzymane od Klienta zwracającego Towar, w tym koszty dostawy(za wyjątkiem różnicy pomiędzy kosztami dostawy w trybie ekspresowym a kosztami dostawy w trybie zwykłym) zostaną zwrócone w terminie 5 dni od momentu otrzymania towaru. 

§7. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy twojasilaimoc.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres e-mail:kontakt@twojasilaimoc.pl …….. lub adres pocztowy: DietStart Anna Robak Szczukowice 194A, 26-065 Piekoszów ………………
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo

b) żądać usunięcia wady, albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.

 1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli produkt/towar był już naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku, gdy Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi w całości lub części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowany Produkt był jednymz kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztówdostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartościwskazanej w rachunku.
 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikającychz Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowaniareklamacyjnego.

§9. Postanowienia końcowe

 1. O każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 
 2. Sklep Internetowy twojasilaimoc.pl zawiera treści, logo, grafiki, fotografie chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania ich na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 385 ¹ – art. 385³ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 385 ¹ – art. 385³ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Anna Robak prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą DietStart Anna Robak. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: twojasilaimoc.pl. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.